DOELSTELLING VAN DE STICHTING

De doelstellingen van de stichting worden verwoord zoals opgenomen in de statuten:

 • het bouwen aan een betere toekomst voor kinderen, jongvolwassenen en gezinnen in het werelddeel Afrika, met name in de Democratische Republiek Congo, die als gevolg van onder andere armoede, ziekte en/of oorlog leven in uitzichtloze omstandigheden;

 • het financieel en praktisch ondersteunen van projecten van en het doen van fondswervende activiteiten voor de Congolese stichting Action Uruma;

 • het werven, screenen, begeleiden en uitzenden van vrijwilligers, medewerkers en teams ter ondersteuning, zowel geestelijk als praktisch, van lokale projecten;

 • het verspreiden van en het onderwijzen in het Evangelie van Jezus Christus, zowel in het werelddeel Afrika als wereldwijd;

 • het in Nederland verschaffen van informatie en het doen van activiteiten voor de Congolese stichting Action Uruma;

 • het werk van de Congolese stichting Action Uruma ondersteunen met gebed;

 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

BELEIDSPLAN

Het beleidsplan van de stichting is te lezen als pdf-bestand.

BESTUURDERS EN FUNCTIE

 • Voorzitter: Ingeborg Bahozi-Zoet

 • Penningmeester: Vacant

 • Secretaris: Liesbeth Krijtenburg

 • Algemeen lid: Margreet Vel Tromp

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

ANBI

Stichting Action Uruma is sinds 19 september 2019 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden voor doneren zijn te vinden via Algemene voorwaarden donaties

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

De activiteiten die betrekking hebben op de doelstelling van de stichting zijn te lezen via deze link.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Dankzij jouw steun heeft Stichting Action Uruma veel kunnen bereiken. In de jaarverslagen laten we zien welke activiteiten we hebben uitgeoefend en vind je de financiële verantwoording.

Postadres

Stichting Action Uruma
Wormerveerstraat 143
2547 XN Den Haag
stuur e-mail

Gegevens stichting

KvK: 75056127
RSIN: 860124435

Bankrekening

NL42 INGB 0006 4127 10
ANBI